Quinn Radiators

Informeer vandaag: +32 14 50 00 11 Uw lokale contactpersoon

Navigatino

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMEEN

1) Alle hierna genoemde prijzen gelden excl. BTW

De Quinn radiatoren worden geleverd in wit met als referentie RAL 9016 en 4 aansluitingen 1/2”. (Integrale Type 11, 21, 22 en 33 en MC6 worden geleverd met 6 aansluitingen 1/2”). Alle Quinn radiatoren, met uitzondering van de Integrale Types 21, 22 en 33, hebben aangelaste ophangstrippen en een montagekit bestaande uit: metalen ophangconsoles, kunststofinlage, 1 blindstop (3 voor Integrale Type 11) en 1 ontluchtingsstop. Voor de verticale radiatoren is deze montageset nog aangevuld met 2 afstandshouders en 2 anti-liftclips. De radiatoren Integrale Type 21, 22 en 33 worden geleverd met 3 blindstoppen en 1 ontluchtingsstop. Aangepaste consoles voor deze types zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar.

 

2) Proefdruk

Alle radiatoren worden getest op 13 bar (1300 kPa) voor een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (1000 kPa).

 

3) Verpakking

Iedere radiator is aan 4 zijden met karton beschermd. Het geheel is overtrokken met krimpfolie.

 

VERKOOPSVOORWAARDEN   

1) Toepassingsvoorwaarden

Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met Quinn Radiators handelt wordt geacht zich te onderwerpen aan deze verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen hierop kunnen slechts bij wederzijds akkoord en schriftelijk worden vastgelegd. Het niet toepassen van één van deze voorwaarden, houdt geen afstand hiervan in.

 

2) Bestellingen

 Bij het plaatsen van een bestelling erkent de klant niet alleen de huidige voorwaarden te kennen, maar ook de toegepaste prijzen, die toepasbaar zijn vanaf de datum van bestelling of op de bevestiging ervan. De prijzen zijn gebaseerd op grondstofprijzen, lonen, energieprijzen en overige produktie- en distributiekosten. Indien deze wijzigen houdt Quinn Radiators zich het recht voor om de prijzen op een evenredige wijze aan te passen.

 

3) Uitvoering

Het geheel of gedeeltelijk niet kunnen uitvoeren van dit contract door Quinn Radiators zal nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Quinn Radiators is verplicht om de leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden, maar vertragingen geven geen recht op schadevergoeding, noch op de ontbinding van dit contract. Bij annulering of enige andere reden waarbij de klant zijn bestelling niet wenst te bekomen, zal door de klant steeds het volledig factuurbedrag dienen betaald te worden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst met Quinn Radiators.

 

4) Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn contant betaalbaar en uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De verkoper heeft, ingeval van niet betaling op de vervaldatup, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op betaling van een interest tegen de referentie interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien zal de koper de gerechtskosten en alle relevante invorderingskosten moeten betalen. In geval van niet-betaling op de vervaldatum houdt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 250 Euro. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijking van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek, niet kan gewijzigd worden, zelfs niet wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. Eventuele betaling via wissels of cheques, gedaan na vervaldatum der factuur, belet niet dat in gebeurlijk geval de interesten blijven lopen en schadebeding in voege blijft.

 

5) Garantie en Aansprakelijkheid

Quinn Radiators garandeert de degelijkheid van haar producten onder voorwaarden van vakkundige aanleg, oordeelkundig gebruik en degelijk onderhoud. Haar garantie strekt zich uit over een termijn van 10 jaar na aflevering door Quinn Radiators en beperkt zich tot de vervanging of het herstel van defecte onderdelen bij door Quinn Radiators vastgestelde constructie en materiaalgebreken. Garantie van 10 jaar is niet geldig op standaard of design radiatoren geplaatst in vochtige ruimtes. In vochtige ruimtes raden wij ons assortiment gegalvaniseerde radiatoren aan, deze genieten wel 10 jaar garantie in desbetreffende ruimtes. Het defect dient binnen 10 dagen na constatering bij aangetekend schrijven aan Quinn Radiators gemeld worden. Vervanging of herstel van het defect door Quinn Radiators geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid van Quinn Radiators is uitgesloten. Quinn Radiators behoudt het recht om op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht de technische karakteristieken van haar producten te wijzigen.

 

6) Schadevergoeding

Op straffe van verval van recht moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de 2 dagen na levering van de goederen, voor wat betreft de uiterlijk zichtbare gebreken in deze goederen, gericht worden aan Quinn Radiators op het adres van de maatschappelijke zetel. Op straffe van verval van recht moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na datum van deze factuur, voor wat betreft de inhoud van deze factuur, gericht worden aan Quinn Radiators op het adres van de maatschappelijke zetel.

 

7) Transport en eigendomsvoorbehoud

De goederen worden franco geleverd voor zover het factuurbedrag exclusief BTW hoger is dan €500. In alle overige gevallen worden de transport- en administratiekosten ad €10 per m² in rekening gebracht. De aflevering van de goederen gebeurt op het in de orderbevestiging vermelde adres en een eventuele onbevoegdheid van de ontvanger kan niet aan Quinn Radiators worden tegengeworpen. Bovendien zijn de goederen voor risico van de koper vanaf het moment van de levering. De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de gehele koopsom, met gebeurlijke toebehoren, zal zijn betaald door de koper; tot zolang de prijs niet is betaald zal de ontvanger der goederen deze in perfecte staat dienen te onderhouden. Betaalde voorschotten blijven voor de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

8) Betwistingen

Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden, zowel deze als bijzondere. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Turnhout.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1) Uitstel van levering

Indien voor een opdracht, na wederzijds overleg, een leveringsdatum is vastgesteld en de radiatoren op of omtrent deze leveringsdatum voor verzending gereed staan, dan hebben wij het recht om van de opdrachtgever het terstond afnemen van de bestelde radiatoren te verlangen. In ieder geval zijn wij dan gerechtigd deze bestelde en ter beschikking staande radiatoren terstond te factureren en is de opdrachtgever verplicht de desbetreffende facturen met inachtneming van de normale betalingscondities te voldoen.

 

2) Retourzending van radiatoren

 Radiatoren worden in het algemeen niet teruggenomen. Wordt na overleg in uitzonderingsgevallen hierin alsnog toegestemd, dan geschiedt dit voor wat betreft:

– paneelradiatoren en paneelconvectoren in

– lengten t/m 3000mm

– consoles onder de volgende voorwaarden:

– De goederen worden bij franco terugzending

– gecrediteerd onder aftrek van minimum 25%

– mits ongebruikt en onbeschadigd en indien de

– poederlaklaag in de gangbare kleur is op het

– moment van terugzending.

 

Worden beslist niet teruggenomen:
Alle artikelen, die ten tijde van de retourzending niet meer worden geproduceerd.